lagom, normal, krig, våld - ord att lägga in

 

 Tant-weikipedia.

 

 

Här följer alternativ och delvis subjektiv ordlista, baserad på alternativmedicinsk litteratur, men även egna slutatser - t.ex. under rubriken "Bruk och missbruk".Kort ordlista

Akupunkturpunkter: Utmed meridianerna finns ca 400 akupunkturpunkter, vilka alla har sitt specifika ansvarsområde. Dessa punkter fungerar även som ”tappkranar” och för energin ut i det övriga energetiska systemet.

Auror: De små energifälten kallas akupunkturpunkter och är fördelade överallt i kroppen, de större fälten kallas chakror och de största fälten heter auror. Det finns olika uppfattningar om antalet, men man anser att de finns både runt den fysiska kroppen, men även invändigt i kroppen. Även aurorna har specifika ansvarsområden.

Behandlingsmetoder: De energibaserade teknikerna verkar på hela den mänskliga organismen. Såväl fysiskt och psykiskt, som intellektuellt, socialt och andligt.De angriper problemet på orsaksnivå och arbetar sig igenom hela kedjan av tankar - känslor och fysiska manifestationer. Allt för att återställa balansen och harmonin i människans väsen. Som exempel på en ”tidig” form av energihöjande metod i västvärlden kan nämnas den trancendentala meditationen TM. 

Bruk och missbruk:  Marx menade att religion var opium för folket – passiviserade och fördummade.  Idag är situationen en helt annan. Allt är opium för folket och vi får nya missbruksgrupper i en strid ström. Work-, spel-, internet-, ät-, sex-, köp – oholic, listan kan göras lång.  Vi lever i en tid där mycket vill ha mer, och ingen någonsin får nog. Frosseriet är en välbelagd metod att döva skrikande känslor, och bristande balans i livet.  

 

Vad gäller drogernas värld är kopplingen till energetiken spännande. Jag menar att missbrukandet utvecklats. Från sökandet efter lycka och kärlek under 70-talets hippievåg, till nutidens missbrukares sökande efter andlighet och sin tolkning av Gudomligheten. Inte för inte, skiljer det bara en bokstav mellan orden sprit och spirit.

Till stor del är dagens drogmissbrukare andliga sökare, som med hjälp av kemiska preparat söker sin Gud och meningen med livet. De laborerar medvetet med det energetiska systemet, på ett sätt som ”gamla”missbrukare inte brytt sig om. Detta gör att det krävs nya behandlingsmetoder i missbrukarvården, för att kunna hantera den uppkomna situationen.

Jag menar att narkotika är Qis negativa spegelbild, liksom missbruket är energikunnandets motpol. På samma sätt som narkotika avvecklar livet, bygger Qi upp detsamma. Med kunskap om Qi kan man uppnå alla de sensationer som drogerna ger, men med den skillnaden att dessa erfarenheter stärker individen då de baseras på Qi. De är även helt utan de negativa biverkningar som drogerna ger.

- Opiater – här och nukänsla, bekymmerslöshet. 

- Centralstimulansia – euforisk lusta och känsla av Gudomlighet 

- Cannabis – ett välvilligt lättjefullt njutningstillstånd.

 

Chakra: Dessa kan förklaras som större akupunkturpunkter eller energicentan, som även de har sina givna ansvarsområden. Här redogörs för de sju största.

 

                FÄRG                  KÄNSLA                                                  KOPPLAT TILL

Rot:            röd                    livsglädje                                              fysisk överlevnad,stam  Sakral:      orange               fysisk kärlek                                   relationer, sexualitet, sinnlighet

Navel:         gul                    fri vilja, personlig styrka                   matsmältning, smältandet

                                                                                                          av livsupplevelser 

Hjärt:         grön                   kärlek                                                   kärlek till sig själv och andra

Hals:           blå                    delgivande                                                kommunikation

Panna:        indigo               intuition                                              föreställningsförmåga, vishet

Kron:          violett               bortom det begränsade                      andlighet, medvetande  

Utöver dessa finns ytteligare fyra chakran.

Ett guldfärgat klot någon decimeter under fotsulorna. Där samlas all färdigbearbetad information din kropp lagrat.

Över huvudet finns ett vitt fält. Dina änglars arbetsplats.

Däröver ett silverfärgat som motsvarar Jesus

Överst ett guldfärgat fält till, vilket motsvarar Gud.

Det betyder att överst och underst i "pärlbandet" finns de guldfärgade fälten.

Den nya tidens unga har ett energisystem som ser helt annorlunda ut.

Chakrasystemet går helt enkelt inte att tillämpa på dem.

 

Det energetiska systemet kopplas samman med det endokrina systemets körtlar via lymfsystemet. Dålig funktion i chakrana kan leda till patologiska förändringar, och under / överaktivitet i de endokrina körtlarna. Chakrana är de öppningar genom vilka emotionella, intellektuella och andliga krafter tar sig uttryck.

Energetik: Vi lever i en förvissning om att vi är vår kropp, med någon diffus själ någonstans. Egentligen är det tvärtom. Vi är ett energiväsen, med en kropp att utforska verkligheten i – för vår egen utvecklings skull. Detta omvända betraktelsesätt kanske inte är korrekt, det vet ingen, men det är i alla fall en god utgångspunkt för ett nytt och annorlunda sätt att förklara verkligheten. Ingen kan här faktiskt fastställa vad som är den verkliga sanningen i frågan

Esoterik:- Inåtvänd, strängt facklig, svårtillgänglig  och vetenskaplig lära för de invigda. (Platon)   Filosofilexikonet.

Evidens: betyder-på en direkt insikt (i motsats till förmedlad- diskursiv).Trad.- våra omedelbara upplevelser av säkerhet, när något ter sig självklart. Alt 2, det är sannt om det är höjt utom allt tvivel. Evidensteorin gör sig själv omöjlig! Moment 22. Den räknas även som privat tolkning. (Filosofiskt lexikon) 

Exoterisk: Bestämd för en större publik, och bevarad för eftervärlden. (Filosofilexikonet)

Gnosis: 1) Vetenskaplig insikt, som förutsättning för det rätta handlandet.  (Platon) 2)En rationell, filosofisk kunskap om det sanna varandet, speciellt en insikt i det godas idé. (Platon) 3) Uppenbarelse och lydnad mot Gud (NT) - Filosofilexikonet.

Idiot: "Den som fick alla Guds gåvor, men inte använde dem." - Ursprunglig betydelse, från den romerska retoriken. 

Kompetens: bas, social, analytisk, ledar, entreprenörskap, intelektuell, emotionell....

Komplementär: utfyllande, fullständiggörande. Fil.bet.- på motsättningar som inte utesluter varandra,men som var för sig uttrycker lika väsentliga sidor av det iaktagna objektet. (filosofiskt lexikon)

Kvantum:Ett kvantum är den minsta enheten i den fysiska världen. Kvanta är subatomär, och är både partikel och vågrörelse, samtidigt. Kvanta är alltså den fysiska världens minsta byggsten och informationsbärare. Dess syfte är att bära information, för att upprätthålla balans och harmoni.

Lidandet: Ett tillstånd av fysisk, psykisk eller existentiell natur, vars syfte är att driva individer, grupper och samhällen framåt i sin utveckling.

Meridianer: De kanaler eller kablar som Qi flödar via kallas för meridianer. Dessa går igenom alla levande varelser, både människor, växter och djur.

Moderat: hovsam, måttfull, måttlig, konservativ, högersinnad (Stora ordboken)   

Ohälsa: Inom det energibaserade hälsoparadigmet menar man att upplevelser leder till känslor, som, om de är negativa, kan lagras i nervsystemet som överbelastningar / betingningar / mönster. Tankar uppstår i medvetandet. Rent medvetande är stillheten bortom tanken och det samma som tankens källa. När en tanke uppstår ur stillheten stiger den till ytan genom att passera genom medvetandets olika skikt och färgas då av de inlagradeöverbelastningarna / betingningarna / mönstren. Dessa kommer i ogynnsamma fall att rubba flödet av Qi, vilket leder till obalanser i det energetiska systemet. Dessa obalanser kommer i sin tur att uttryckas i fysiska manifestationer, med symtom, sjukdom och invaliditet som följd. Manifestationerna kan uttryckas i fysisk, psykisk, social, intellektuell eller andlig obalans.

Boktips: Från tvi till qi. Författare: Qvanttanten

Revolution: hastig omvälvningRevolution: Hastig omvälvning

Vård: Skillnaden mellan gängse sjukvård och energimedicinsk friskvård kan, enligt min mening, sammanfattas såhär. 

 

Konventionell sjukvård                                   Alternativmedicinsk friskvård 
Arbetar enligt biokemiska tekniker                    Arbetar enligt biofysika metoder
Symtombehandling                                                   Behandlar orsaken
Specialiserad                                                               Generaliserad
Ger eventuellt lindring /biverkningar              Ger utveckling
Fragmentarisk                                                             Holistisk
”Passiventen” är beroende av andra                ”Aktiventen” kan själv

Här brukar diskussionen braka samman, men min övertygelse är att den offentliga vårdapparaten skall ägna sig åt verkligt sjuka människor, medan var och en själv skall ta ansvar för sitt välbefinnande, utveckling och därmed grad av hälsa och livskraft.

Inom den energimedicinska sfären finns en mångfald tekniker och metoder. Allt för att kunna erbjuda varje individ ett sätt som passar just henne eller honom. Man kan säga att de energimedicinska metoderna tillsammans skapar ett gigantiskt smörgåsbord – att prova, smaka och sätta samman efter eget tycke. Historiskt sett, har det funnits en viss misstro och konkurens mellan de olika teknikernas utövare. Jag menar dock att den tiden är förbi, och att vi måste sträva efter mångfaldens sötma, även inom energetikens område. I det arbetet tar var och en av de ingående aktörerna fullt ansvar för sitt område och samverkar i den mån som situationen kräver. Detta leder till en utveckling inom energiterapins område där specialisterna komletteras med generalister, vilket motsvarar vårdcentralens funktion i gängse sjukvård.

De tekniker Tanten har valt att arbeta med kompletterar varandra genom sina olika ”angreppssätt                        på de energetiska disharmonier de korrigerar.

WHO`s definition av hälsa: Högsta möjliga välbefinnande hos den enskilde individen.
Fysiskt, andligt, psykiskt och socialt, och ej enbart frånvaro av sjukdom.

Qi: Qi är ett samlingsnamn på de energier som ansvarar för information om livets processer. En förklaringsmodell för själva livet.

Yin / Yang: Vi lever i en dualistisk värld där motsatserna attraherar och/eller repellerar varandra i ett ständigt pågående kretslopp. Enligt österlandets tankesätt är Yin den passiva, mottagande, kvinnliga aspekten, medan Yang är den aktiva, givande och maskulina aspekten.  Dessa två bildar en helhet som kan förvärvas, ärvas och fördärvas om och om igen.

 

 

 

Vill du veta mer?

sussie@qvanttanten.se   www.qvanttanten.se   070-5269316

Väl mött!

/Sussie.

 

 
 

 

Att både glöda...

       och vaja i vinden!