Medicin medde´samma

Vi måste vara en av världens mest tablettfixerade land.

Finns det verkligen inget alternativ till piller???

Får vi aldrig nog???

Skall vi någonsin sansa oss???

Det finns en lösning på allt - tabletter!

Efter 35 år i vårdsvängen undrar Tanten - vad är det som pågår?

Viktigas av allt är de ungas situation...Vi ger dem amfetamin för att bli lugna! Otroligt...

Vad det gör i långa loppet bryr man sig inte om!!!

Enligt min mening är detta ett sätt att skjuta problemen framförsig, så att man slipper ta itu med dem nu!

Barnet i fråga kommer antagligen betala priset för detta under resten av sitt liv - min spaning!

Min numer bortgågne gode vän hade fått medicin mot klåda... En troligt biverkan av annan medicin. Namnet på preparatet är Atarax.

Då han var 80 år och hade haft tre hjärtinfarkter och även nedsatt förmåga på lever och njurar...

 

Vi läser på bipacksedeln:

Var särskilt försiktig med Atarax om du...

...nedsatt funktion på lever och njurar... riskfaktorer för stroke... med försiktighet hos äldre personer... personer med hjärtsjukdom.

... risken för biverkningar öka i samband med med andra läkemedel, även receptfria.

 

För andra än min vän läser vi vidare:

...risk finns att fostret påverkas... nedbrytningsprodukter går över i modersmjölk...

Medicinen skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Atarax kan påverka reaktions och koncentrationsförmågan. Detta står dock inte med på biverkningslistan

 

Där står följande under eventuella biverkningar;

Liksom alla läkemedel kan Atarax orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

 

Mycket vanliga biverkningar 1/10

 - sömninghet

 

Vanliga biverkningar 1/100

 - huvudvärk

- dåsighet

- muntorrhet

- trötthet

 

Mindre vanliga biverkningar, mindre än 1/100

- häftig rastlöshet

- förvirring

- yrsel

- sömnlöshet

- darrningar

- illamående

- sjukdomskänsla

- feber

 

Sällsynta biverkningar, färre än 1/1000

- överkänslighet

- desorientering

- hallucinationer

- krampanfall

- dyskinesi, ofrivilliga rörelser

- ackommodationsstörningar, svårighet att focusera blicken

- dimsyn

- lågt blodtryck

- förstoppning

- kräkningar

- förhöjda levervärden

- klåda

- hudutslag med rodnad

- fläckar eller blemmor

- nässelfeber

- hudinflammation

- hidrad urinavgång

- hjärtstillestånd

- påverkan på hjärtrytmen

- oregelbunden hjärtrytm, EKG-förändringar i samband med detta

 

Mycket sällsynta biverkningar, färre än 1/10 000

- anafalytisk chock, allvarlig allergisk reaktion

- kramp i luftrören

- andningsödem, svullnad av ansikte, läppar, tunga, och/eller svalg, ibland andnöd eller sväljsvårigheter

- ökad svettning

- fixt läkemedelsutslag

 

Ingen känd frekvens, kan inte beräknas från tillgängliga data

- minskning av antalet blodplättar

- aggression

- depression

- tics, återkommande ofrivilliga muskelryckningar

- dystoni, onormala förlängda muskelsammandragningar

- myrkrypningar

- rörelsestörning

- okulogyration, ögonen har okontrollerade cirkulerande rörelser

- diarré

- onormal urinutsöndring, sängvätning eller svårighet att urinera

- asteni, extrem kraftlöshet

- ödem

- viktökning

 

Detta är en ganska tydlig och bra förteckning av de biverkningar man bör beakta vid medicinintag - är det rimligt?

 

 

Vill du veta mer?

sussie@qvanttanten.se   www.qvanttanten.se   070-5269316

Väl mött!

/Sussie.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Att både glöda...

       och vaja i vinden!

Ack - vad är väl piller mot mänsklig omsorg?

Inget är så läkande som en varm hand mot en sjuk kind. Vackra blommor i ett krus...

Och en och annan fräckis ;-)