Vattumannens tidsålder

Just nu händer en massa spännande saker.

Jag fick för mej att vi kuggade över till Vattumannens tidsålder just i dag klockan 11. Vi talar nu om fredagen 20/3-15

Varför får man för sig sådant? Bara en mycket stark känsla!

Vårdagjämning, solförmörkelse och en allmänt lättare känsla- allt på en gång. Ville därför plugga på lite om vad detta är.

Hittade sidan "Andlig utveckling i focus" och plankade rakt av.

Väl bekomme!

Vi är på väg in i en ny tidsålder, där den universella och gruppmedvetna mänskligheten finner sin samhörighet på tvären genom alla religiösa och rasmässiga skillnader.

Denna tid kallas för Vattumannens tidsålder

Vattumannens tidsålder:
"I detta tecken kommer Fisktidsålderns vatten, att symbolisk sett, bli uppsamlat i vattenkrukan, som bärs på skuldran av vattenbäraren, som är den symbol som kännetecknar detta tecken.

Tecknet Vattenbäraren symboliserar den vattenbärare, som bringar livets vatten till folket - liv i större fullhet." 

Av Kenneth Sørensen

 

Kentaurnet. (ett ord värt att googla)

Globaliseringen - ett uttryck för Vattumannens tidsålder

Fullmånemeditation är som nämnts, den nya världsreligionens sakramentala grund.

Men vad är det för tid vi går i emot - och varför är den så unik?

Vi lever på många sätt i en helt enastående tid, där den teknologiska revolutionen, särskilt inom kommunikationsområdet, har skapat ett globalt nätverk av inbördes förbindelselinjer.

Satellitförbindelser, Internet och nyhetsmedier utgör i dag ett tätt sammanvävt nervsystem, där regeringar, organisationer, multinationella sällskap och institutioner är i inbördes förbindelse hela tiden.

Vi lever i en global tidsålder, där det gemensamma ekonomiska, politiska och ekologiska beroendet är en realitet för de flesta beslutsfattare, som erkänner nödvändigheten av ökat samarbete och harmonisering. 


Globaliseringen skapar dock också möjligheter för ohyggliga förbrytarsyndikat och skrupellösa monopolföretagande, som står klara att stjäla, utbyta och utnyttja mänsklighetens gemensamma resurser. 

Många samfundsforskare och kommentatorer är bekymrade över globaliseringen, andra är begeistrade - en sak är säkert, den går inte att ändra.

De nationer som i dag försöker att isolera sig från den globala gemenskapen, t.ex. Nordkorea, upplever tillbakagång och fattigdom.

De nationer som kämpar för att anpassa sig den nya verkligheten och deltar i utvecklingen av den, får del i tillväxten på alla områden, som sett i ett historiskt perspektiv, är enastående.

 

Sett från en esoterisk synvinkel

står mänskligheten mitt i ett globalt

medvetande- och värderingskifte.

 

Vi går från en materialistiskt orienterad mänsklighet,                som börjar prioritera etiska och moraliska värderingar högre än profit och konkurrens.

Den politiska användaren,  t.ex #meetoo, är i dag en reell maktfaktor, det märker vi i förhållande till ändrade användningsvanor, där fortsatt fler t.ex. köper ekologiskt.

Då Shell i mitten av 90 talet blev tvungna att ge upp sina dumpningar av oljeborrplattformarna i Nordsjön, var det ett internationellt genombrott för den politiska användaren på väg in i Vattumannens tidsålder

Aldrig förr har mänskligheten varit så andlig i ordets egentliga mening.

De ofta separatistiskt inriktade nationerna och religionerna upplever, att de blir tvungna att samarbeta, om de vill överleva och bevara sin säregenhet.

Det är en stor paradox för många, att de måste öppna sig för världen och utsätta sig för förändringens vindar, om de vill hålla fast vid kontakten med de strömningar, som arbetar i det kollektiva medvetandet.

T.ex. så måste religionerna avstå från sina"förtappelsedoktriner" - att annorlunda troende ändar i helvetet - om de vill nå en globalt medveten ungdom, som inte längre responderar på det gamla hatet mellan religionerna.

De organisationer som inte lyssnar till de nya vindarna, kommer otvivelaktigt att dö en långsam död.

Globaliseringen har medfört att vi måste utveckla nya begrepp, som utvidgar medvetandet och skapar nya punkter för identifikation - världsmedborgarskap och den globala staden - är idéer som kännetecknar den kommande tiden. 

Globaliseringen är ett yttre fysiskt uttryck för en bakomliggande andlig impuls, som under de senaste 200 åren har stimulerat och påverkat mänskligheten.

De sista 2000 åren har vi varit under inflytande av Fiskarnas tidsålder, och nu rör vi oss snabbt in i Vattumannens tidsålder.

 

Att röra sig in i en ny tidsålder betyder, att vi, energimässigt sett, lämnar strålinflytandet från Fiskarnas tecken och rör oss in i strålinflytandet från Vattumannens tecken.

Vi vet från kvantfysiken, att allt är energi. Den eviga visdomsläran delar upp dessa energier i sju strålar eller kvaliteter, som betingar och styr allt liv.

Det finns inget i denna världen, som inte består av ett samspel av dessa, "De sju strålarna".*

Att Solsystemet rör sig in i Vattumannens tecken baserar sig dels på en synmässig illusion framkallad av Jordens polaraxel, som förskjuter sig så att den så kallade vårdagjämningspunkten rör sig baklänges runt i den stora djurkretsen (stjärnbilderna).

Sett från Jorden ser det ut som om Solen, på ca. 26.000 år passerar baklänges genom hela djurkretsen, och att den uppehåller sig ca. 2166 år i varje tecken.

I praktiken räknar astrologer dock med, att varje passage genom tecknen tar ca. 2500 år, för det är långa överlappningscykler mellan tecknen.

Just nu står vi halvvägs mellan Vattumannens och Fiskarnas tidsålder, så från och med nu kommer Vattumannens energier tillta och Fiskarnas avta (se illustration längre fram).

 

Men det är också viktigt att förstå, att Vattumannens tidsålder är en medvetenhetsmässig och andlig händelse, som de fysiska förhållandena är en avspegling av.

Om Nazi-Tyskland hade vunnit kriget skulle vi fortsatt vara på väg in i Vattumannens tidsålder astronomisk sett, men vi skulle inte i lika hög grad följt med på ett medvetenhetsmässigt plan.

De astrologiska kvaliteterna kan missbrukas och förvridas till själviska syften, beroende på vilka personer som responderar på dem.

Historisk tid

De senaste ca.två tusen åren har den överordnade "grundtonen" för Fiskarnas tidsålder varit den sjätte strålen, som jag förklarar mer ingående lite senare.

Denna kvalitet har påverkat livet på Jorden och har speciellt medverkat till att frambringa, det som vi i dag kallar, den västliga civilisationen.

Historia och civilisation är sett i ett esoteriskt perspektiv, mänsklighetens cykliska reaktion på inströmmande energier från Gudomen. 

Det som kännetecknar mänsklighetens utveckling är att den utvecklar sig i språng eller så kallade historiska tidsåldrar.

Det kan iakttas genom en idéhistorisk betraktning, som avslöjar, att de stora historiska händelserna på Jorden är uttryck och reaktion på samma bakomliggande idéer.

Den franska revolutionen och det amerikanska självständighetskriget är exempel på historiska och idémässiga sammanträffande. De handlade båda om de borgerliga frihetsbegreppen som avlöste adelns dominans.

 

Vid denna tidpunkt var den sjunde strålen, som jag också förklarar mer ingående lite senare, och Vattumannens tidsålder under tilltagande, och man upptäckte planeten Uranus som bl.a.förmedlar frigörande idéer genom den sjunde strålen.

Det kommer alltid vara ett sammanträffande mellan upptäckten av en ny planet och vissa historiska händelser, som knyter sig till denna planets aktivitetsområden.

Civilisationer föds, kulminerar och försvinner, det visar de historiska vittnesbörden, och de avslöjar samtidigt en grundläggande lag i detta planetsystem.

Att alla livsformer är underordnade lagen om periodicitet eller cykliskt framträdande, kulmination och tillbakadragning.

 

Även om en stråle under en tidsperiod är den mest dominerande, så är alla strålar alltid tillgängliga.

En annan faktor av betydelse är att mänsklighetens utveckling inte endast avgörs av dessa strålars påverkan.

Stora grupper av själar, färgade av en och samma stråle, inkarnerar vid den tidpunkt, där deras själsstråle är aktiv.

Den eviga visdomsläran berättar, att det existerar ca. 60 milliarder själar fördelad på de sju strålarna.

Den sjätte strålens själar har varit vanliga i inkarnation de senaste 2000 åren, och nu inkarnerar den sjunde strålens själar i en allt mer tilltagande styrka och avlöser den sjätte strålens själar, för att den sjunde strålen är under tilltagande, detta som ett led i "Den Gudomliga Planen". Enligt Tanten motsvarar detta alla de bokstavsbarn plötsligt kommit till jorden.


Om vi ska förstå varför fullmånemeditation är framtidens metod att närma sig Gudomen på, så måste vi förstå de energimässiga förändringar, som sker under Vattumannens tidsålder.

 

Även om det ligger utan för denna texts ramar, att beskriva alla de olika strålarnas verkningar och inflytanden under Vattumannens tidsålder, så är nedanstående dock en kort introduktion till de primära påverkningarna under i första hand Fiskarnas och Vattumannens tidsålder.

Det är svaret på, var vi kommer i från och vart vi är på väg.

 

Den sjätte strålen

Den sjätte strålen kallas "strålen för abstrakt hängivenhet". Den har särskilt präglat den kristna och muslimska religionen, och dess primära verkan har varit utvecklingen av intelligensprincipen hos människan och massmottaglighet för kunskap.

 

Abstrakt hängivenhet utvecklar förmågan att skåda idealens värld. Kristendomens betoning av idealism, uttryckt som kärlek till nästan, tjänst och förlåtelse har givit mänskligheten en rad nya ideal, som har varit med om att forma vår civilisation. Den sjätte strålen har skapat en förståelse för ideal bland de breda befolkningsgrupperna. Ofta har idealen varit formulerade i dogmatiska lärosatser, som skulle följas blint av de troende. Detta har dock varit en nödvändig utbildningsprocess för en ung och oupplyst mänsklighet.

 

Hängivenhet har varit den grundläggande drivkraften bakom människan i Fiskarnas tidsålder, och även om målet för hängivenheten har varit riktad mot att stifta familj, tjäna pengar, uppnå popularitet, infria ambitioner - andliga så väl som världsliga - eller vilket annat mål, så har människan i hängivenhet använt allt, vad hon har och är riktad mot detta mål. Den sjätte strålen har även om den har utvecklat intelligensprincipen i människan, haft en primär verkan på känslolivet; målet har varit en förädling av det mänskliga känslolivet genom idealet om självuppoffrelse. De stora historiska mystikerna är blomman av denna utveckling.

 

De religiösa institutionerna har varit några av de gångna 2000 årens väsentligaste bildningsinstitutioner. De har medverkat till att få fram de moderna utbildningsinstitutioner vi känner i dag, detta om man bortser från de senaste tre hundra åren, där kyrkan som institution i hög grad har medverkat till att motarbeta de mänskliga framstegen, särskilt på det vetenskapliga området. Offervilja och hängivenhet över, det skådade andliga målet, har genom tiden eliminerat de gamla materialistiska värderingarna. Det som vi i dag kallar för materialism, är inget i jämförelse med de förhållanden som var rådande för 2000 år sedan. Vid den tidpunkten kände mänskligheten i stort sett inte till idealism och materialismen var därför mer utbredd.

 

Den sjätte strålen har också genom kristendomen utvecklat individualismen och det har skett genom att betona nästans betydelse. Med utvecklingen av tankeförmågan och den tilltagande verkan av den sjätte strålen kom också separatismen, nationalismen och sekterismen. Det var nödvändiga steg, som skulle säkra, att det också inom den breda befolkningen utvecklades självmedvetnaindivider, nationer och grupper, något som var förhållandevis okänt för 2000 år sedan.

 

De negativa sidorna av den sjätte strålen har varit den blinda fanatismen, som frambringade grymhet, demoniseringen av materian (den syndiga köttsliga människan), trångsynthet och konservatism.

 

 

 

 

 

Den sjunde strålen

 

Sedan 1675 har den sjunde strålen varit i tilltagande aktivitet och den har frambringat en rad verkningar i det mänskliga medvetandet. När den sjätte strålen särskilt påverkade det mänskliga känslolivet, så påverkar den sjunde strålen människans materiella värld, kroppen och dess elektriska energifält.

 

Strålen kallas något kryptiskt för ceremoniell magi. Det betyder att denna kraft kommer att ge större insikt i de magiska verkningar som religiösa ceremonier har på medvetandelivet samt förutom detta en större förmåga att samarbeta med de andliga krafterna. Men det är också strålen som framkallar, lag, ordning och organisationsbildning på det fysiska planet. Att etablera samhällstrukturer grundade på upplysta lagar, en lagstiftning som avspeglar de humanitära och gudomliga värderingarna, man kan kalla det för ceremoniell praktik på nationellt plan. Upplysta lagar skapar vardagens ritualer och arbetsgång, som i praktiken manifesterar korrekta mänskliga relationer. En effektiv administrationsapparat, ett gott styre och rättfärdiga lagar som reglerar det kollektiva beteendet, är de väsentliga förhållanden som utgör skillnaden på I- och U-länder. Den sjunde strålen förenar ideal och praktik och anpassar formen på dessa så att de avspeglar de gudomliga idéerna.

 

Ceremoniell magi betyder också ett direkt samarbete med formernas byggmästare, devorna och änglarna; ett samarbete som är baserat på kunskapen om att livets minsta delar, atomerna, är levande väsen, som kan manipuleras (magi), så att nya och avsiktligt förändrade egenskaper inom t.ex. kemins värld uppstår. De moderna alkemisterna är nutidens naturvetenskapliga forskare, som på det fysiska planet förändrar grundämnenas egenskaper och som vid en tidpunkt tränger så djupt in i formens värld, att de kommer att vara i stånd att bevisa själens existens. Teknologin och kommunikationsteknologin har revolutionerat världen. Många upplever det som ett förvärldsliggörande av den mänskliga världen, men i praktiken är det kulminationen på den andliga styrkan. Vi är i dag, fysisk sett, en värld, en mänsklighet och den verkligheten kommer att oundvikligt fortplanta sig till mänskligheten, så att vi också kulturellt, kan omfamna varandra.

 

Vetenskap är den sjunde strålens stora gåva till mänskligheten och inte bara i naturvetenskaplig betydelse. Ockultismen kommer breda ut sig och hämta stort stöd i fysiken för sina antagande om, att allt är energi i rörelse, som kan påverkas genom tankens kraft. 
Den sjunde strålens primära inflytande under de näst kommande ca. 2250 åren kommer vara att skapa en utbredd universalism i världen. Den kommer att färga alla aspekter av det mänskliga livet, som t.ex. internationella lagar, sammanslutningar och fusioner. Den sjunde strålens inflytande kommer inte att kulminera i en egentlig världsregering, utan resultera i att mänskligheten i stigande grad upprättar en rad internationella sammanslutningar, som bevarar det nationella självbestämmandet och den kulturella särpräglingen, men den reglerar lagarna i alla stater så att alla de olika nationella befolkningsgrupperna får sin del i de universella mänskliga rättigheterna.

 

Holism och helhetstänkande kommer att breda ut sig, för denna tanke är lösningen på de mänskliga problemen i en global värld. Framtidens unga kommer i högre grad att tänka gruppmedvetet, lämna den individuella, nationalistiska och egoistiska influenserna, för de förstår synergieffekten av en grupp av självmedvetna individer, som arbetar i samma riktning. Denna utveckling är i gång, aldrig förr har vi förmått att samarbeta så nära på tvärs av alla skillnader; de många konferenser och sammanslutningar är ett levande bevis på detta faktum.

Den sjunde strålen kommer att skapa syntes och fusion överallt i världen, därför kommer vi fortsatt och i högre grad än hittills kunna se samstämmigheten som finns bakom alla ideologierna, vetenskaperna och människorna.

 

 

 

 

 

Den sjätte och sjunde strålen

 

De bägge strålarna kan med fördel ställas upp framför varandra, för att vi ska få en klar bild av deras olikheter. Det är sällan att två strålar följer efter varandra i numerisk följd, men när det sker så finns det stora möjligheter:

 

 

 

  • Sjätte strålen gav näring till visionen - sjunde strålen kommer att materialisera den.

 

 

 

  • Sjätte strålen skapade den känslobetonade mystikern - sjunde strålen kommer att utveckla den intelligenta ockultisten.

 

 

 

  • Sjätte strålen ledde till åtskillnader, nationalism och individualism - sjunde strålen kommer att leda till fusion, syntes och gruppande.

 

 

 

  • Sjätte strålen ledde till idealistisk betonade grupper, som var inbördes oeniga och som var speciellt samlade omkring en centralt ledande skepnad - sjunde strålen kommer att träna grupper i samarbete, under ledning av hierarkisk inspiration i överensstämmelse med Planen.

 

 

 

 

 

  • Sjätte strålens uppgift har varit att främja de separatistiska instinkterna, dogmatisk religion, vetenskapligt verklighetssinne och den patriotiska kulturen - sjunde strålen kommer att uppenbara helheten, materialisera den nya världsreligionen, som kommer att betona enhet men inte likformad enhet. Den kommer att förbereda den internationalism, som kommer att komma till uttryck som ett praktiskt broderskap och som frid och som en god vilja mellan folkslagen.

 

 

 

 

 

 

 

  • Sjätte strålen har förädlat känslonaturen genom att rikta mänsklighetens uppmärksamhet och begär mot högre syften, mot idealen; den har skapat de stora ideologiska religionerna. Sjunde strålen kommer att utveckla det mänskliga tänkandet, genom att göra det mottagligt för intuition som manifesterar sig som holism.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negativ påverkan

 

Vi kommer också, som det var i samband med den sjätte strålen, att se de negativa verkningarna av den sjunde strålen. Dess verkan är som nämnt, primärt riktad mot det fysiska området. Vi kan därför se en ökad materialism, särskilt när världens fattiga vill ha del i samma materiella överflöd, som Västerlandets befolkningar. Vi ser redan nu att den sjunde strålen har skapat en ny kroppskultur, där dyrkandet av kroppen nästan blir religiös. Kroppskulturen skapar också bättre fysiska redskap som själen kan verka genom, men dessvärre också nya sjukdomar som bulimi och anorexi. Vi kommer också att se en omfattande dyrkan av psykiska fenomen, där det först och främst är fenomenet, t.ex. kontakt till andar, som intresserar och inte dess innehåll.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående illustration visar den avtagande fiskens tidsålder och den tilltagande vattumannens tidsålder. Det streckade fältet i mitten visar den tilltagande polariseringen mellan de två inflytanden. Illustrationen är utarbetad av Søren Hauge.

 

 

 

 

 

Artikeln är hämtad från boken: "Fuldmånemeditation - på tærskelen til en ny verdensreligion"

 

 

 

 

Ändra till en bild som passar din startsida och skriv en text som passar till bilden ovan.